اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

طوبی زمانی

جامعه شناسی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

toobazamani500gmail.com
09125009842

اعضای هیات تحریریه پیشین

اصغر میرفردی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

a.mirfardigmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیروس احمدی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

sahmadi1973yahoo.com
09173068289

دکتر ابوالقاسم عوض پور

دانشیار فیزیک و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج دانشیار فیزیک و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

avazpoor.yasoojyahoo.com

رمضان حسن‌زاده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

hasanzadeh80yahoo.com

شیرعلی خرامین

روانشناس استادیار روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

alishir.yjcyahoo.com

مریم مختاری

جامعه شناسی استادیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج؛

mokhtari1380yahoo.com
09177194037

علی کاظمی

استادیار زبان انگلیسی و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج استادیار زبان انگلیسی و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

akazemiyu.ac.ir
09177199523