راهنمای نویسندگان

1-  مقالات تایپ شده حتی­الامکان کمتر از 20 صفحه A4  در(custom size )24*17دو نسخه و به همراه دیسکت آن به دفتر مجله ارسال شود. 

1-1- متن فارسی با قام B نازنین، اندازه 13 در متن و  اندازه 10 در پانوشت، و در فهرست منابع10bold.

1-2- عبارات لاتین با قلم  Times New Roman، اندازه 12 در متن و Calibri، با اندازه 10 در پانوشت.

1-3- فاصله بین خطوط یک سانتیمتر، حاشیه از سمت راست 5/2، از سمت چپ5/2، بالا و پایین 2سانتیمتر.

2- پیشنهاد می­شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

2-1- عنوان مقاله و ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

2-2- چکیده مقاله شامل: موضوع، چارچوب نظری، روش­شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده، بین 100 تا 150 کلمه و سپس کلید واژگان به زبان فارسی.

2-3- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسأله و بیان اهداف.

2-4- بررسی پیشینه  نظری پژوهش

2-5- طرح پرسش­ها و فرضیه­ها

2-6- روش­شناسی پژوهش

2-7- تجزیه و تحلیل یافته­ها

2-8- نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

2-9- چکیده انگلیسی همراه با کلید واژه­ها در پایان مقاله.

3- شیوه ارجاع و استناد

3-1- ارجاع در متن مقاله

پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده و در غیر اینصورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

3-2- ارجاع در پایان مقاله

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

3-2-1- کتاب

تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتی.

ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتی ( متن ترجمه شده)

3-2-2- مقاله

مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله» عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام،  (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، مندرج: عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتی، شماره صفحات مقاله.

3-2-3- منابع اینترنتی

نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

4- مقالات دریافت شده، نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­گیرد و درصورت انطباق با معیارهای مجله، به منظور ارزیابی به صورت بی­نام برای دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد..