دوره و شماره: دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395 
1. توانمند سازی پلیس جهت امنیت در فضای مجازی

صفحه 2-22

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک


3. آسیب های اجتماعی فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

صفحه 43-67

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک؛ مژگان خلق نیک