دوره و شماره: دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395 
2. پیش بینی سوء مصرف مواد درمعتادان شهریاسوج

صفحه 27-55

سجاد رویین تن؛ آرمین محمودی؛ سید علیرضا موسوی امجد