دوره و شماره: دوره 1395، شماره 22، بهار 1395 
1. توانمند سازی فرهنگ اجتماعی جهت کاهش نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 1-15

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ حسین جانی پور؛ سیدعلی نظری