دوره و شماره: دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394 
2. بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

صفحه 23-42

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک؛ هدایت الله کرمپور


6. آسیب های تاثیر پذیر بر نزاعهای دسته جمعی وریشه یابی این معضل اجتماعی

صفحه 93-108

مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری؛ مژگان خلق نیک3