دوره و شماره: دوره 1392، شماره 11، تابستان 1392 
1. تحلیل جامعه شناختی رابطه دینداری و بی نظمی؛ مورد مطالعه: شهر دهدشت

صفحه 1-22

سیروس احمدی؛ فریبرز نیکدل؛ علی حیدری؛ عصمت کرمی تراب


6. بررسی الگوهای مکانی جرم در شهر لیما از ایالت اوهایو

صفحه 119-157

ویلیام آکرمن؛ آلن مورای؛ مترجم: الهام زارع زاده