دوره و شماره: دوره 1392، شماره 13، زمستان 1392 
1. مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

صفحه 1-24

جهانبخش بیاد؛ پورمند سینایی؛ فاطمه اقدامی


4. لزوم اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در قبال جرایم شهری

صفحه 79-114

سیدمحمد رهنما؛ هدایت کرم‌پور؛ علی اکبر رزم پوری