دوره و شماره: دوره 1392، شماره 12، پاییز 1392 
1. ارزیابی مدیریت صحنه و مقررات پس از تصادف در شهر یاسوج

صفحه 1-26

ابولحسن ملکی؛ اسماعیل خوشوقت؛ اسفندیار تباشیر