دوره و شماره: دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391 
7. بررسی نرخ دستگیری نوجوانان به علت سرقت با استفاده از روش" فعالیت های معمول "

صفحه 171-216

وندی پولاک؛ هی جونگ جو؛ برایان لاتون؛ زهرا اسماعیلی نژاد