دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 1-128