اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی نزاع بر شهر یاسوج با ارایه پیشنهادات

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

نزاع عبارتست از کشمکش مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل رؤیت،حداقل بین دو نفرنزاع یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی است که وقتی در جامعه شیوع پیدا می کند،آثار و عوارض گوناگون اجتماعی به ویژه برای آرامش و امنیت جامعه ایجاد می کند.ایران کشوری دارای قومیت های گوناگون است و به دلیل وجود تعصبات و سلیقه ها و رسومات مختلف هر ساله انواع نزاع های دسته جمعی در سطوح محلی و استانی در آن رخ می دهد. استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ساختار و شیوه ی زندگی مردم و شناخت افراد از همدیگر باعث شده معضل اجتماعی نزاع های دسته جمعی بسیار پیچیده شود، به نحوی که در چند سال اخیر این مسأله بطور جدی توسط مسئولان و کارشناسان مختلف پیگیری شده است.از آنجا که یکی از راه های پایان دادن به این نزاع ها و مهار آن استفاده از ظرفیت و پتانسیل های اجتماعی وفرهنگی می باشد در این مقاله تلاش خواهد شد تا با معرفی عوامل اجتماعی وفرهنگی در استان و علل نزاع های دسته جمعی، سازوکارهای توانمند سازی طوایف در زمینه ی پیشگیری و مهار نزاع دسته جمعی تشریح گردد. برای این منظور از روش گردآوری داده از طریق مصاحبه و منابع کتابخانه ای استفاده گردیده است. در نهایت راهکارهایی چون تشکیل جلسات ماهانه با رؤسای طوایف، تشویق رؤسا و معتمدین طوایف برای نقش آفرینی بیشتر، پرهیز از کشاندن رقابت های حزبی و جناحی به میان طوایف، شناسایی معتمدان و متنفذین محل، ترویج احترام به قانون از سوی رؤسای طوایف در این ارتباط پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها