نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری (مطالعه موردی استان کهگیلویه وبویراحمد)

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

احساس امنیت اجتماعی شهروندان ، به عنوان گونه ای از انواع امنیت و عنصری کلیدی در دستیابی به اهداف پیش بینی شده ، موجب بالا رفتن آسایش ، رفاه شهروندان و پذیرش انجام امور ، تعهد و مسئولیت خواهد شد. دستیابی و پایدارسازی ، زوال و آسیب پذیری امنیت اجتماعی شهروندان ، معلول زمینه ها و عوامل مختلفی است که باید از دید ذی نفعان اصلی یعنی شهروندان ، شناسایی و تاثیر های آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.هدف از این مطالعه بررسی و مطالعه نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری ( مطالعه موردی استان کهگیلویه وبویراحمد ) می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ومیدانی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقیقات پیمایشی (زمینه یابی) می باشد. جامعه اماری دراین تحقیق عبارتست از کلیه دستفروشان استان کهگیلویه وبویراحمد که تحت نظارت شهرداری های استان می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده و تعداد 84 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش از روش آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمونهای استنباطی استفاده شده است. ننایج تحقیق نشان می دهد که بین تعداد ساعات کار دستفروشان ، سابقه کار ، نوع مشاغل و وضعیت تاهل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در استان کهگیلویه وبویراحمد رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها