ارتباط بین عوامل فرهنگی وتخلفات راهنمایی و رانندگی شهروندان شهر یاسوج

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

در جوامع کنونی از جمله قوانینی که در کشورها وضع می شود و مورد تأیید قرار می گیرد می توان به قوانین راهنمایی و رانندگی که یکی از اساسی ترین قوانین هر کشور به شمار می رود به همین خاطر در مقابل تخلفات و جرائمی که رانندگان مرتکب می شوند برخوردهای متفاوتی صورت می گیرد. از جمله جریمه های نقدی که در مقابل تخلفات رانندگی اعمال می شود امروزه جریمه های نقدی را می توان به عنوان اهرمی مناسب در جهت کاهش تخلفات رانندگی و رعایت بیش از پیش قوانین شناخت، پس با توجه به اساسی و جدی بودن این جرائم یک سری ابزارها در هر کشور درنظر گرفته می شود. در این مقاله سعی می شود ابعاد فرهنگی تخلفات راهنمایی رانندگی را و همچنین ابزارهای مختلفی که در مقابل جرائم رانندگی اعمال می شود را مورد بررسی قرار دهیم و همچنین بررسی میزان تأثیر جرائم نقدی بر تخلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.
میزان تخلف از قوانین راهنمایی ورانندگی شهروندان رابطه معناداری وجود ندارد. به طور کلی61 درصد تغییرات میزان تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی (متغیر وابسته ) به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها