آسیب های اجتماعی فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

ظهور و ورود تکنولوژیهای نوین به زندگی بشری امری غیرقابل اجتناب است. ضرورت استفاده از اینترنت به عنوان یکی از این فناوریها، در کنار مزایا، معایبی هم به همراه داشته است. ظهور جرایم سایبری نمایانگر آن است که فضای مجازی نیز به مانند فضای واقعی از نفوذ مجرمین در امان نمانده‌است. ارتکاب سریع و باحجم بالا، ناشناختگی، عدم نیاز به حضور در صحنه بزه، ضعف کنترل اجتماعی و خصیصه فرا ملی را می توان مهمترین ویژگی های اینگونه جرایم دانست. روند رو به رشد تجاوز به حریم خصوصی افراد، از مهمترین جرایم قابل طرح در ارتباط با جرایم سایبری بوده که نیازمند بکارگیری سیاست جنایی موثر در این زمینه است. مقاله حاضر درصدد تبیین این موضوع می باشد که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا ) میتواند ، با اخذ تدابیر پیشگیرانه نقشی موثر ، در شناسایی و مقابله با این گونه جرایم ایفا نماید. به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضاً به دلیل ویژگی های سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند.در این مقاله به بررسی مهمترین آسیب های فضای مجازی و تأثیرات آن بر خانواده ها پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ... ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها