توانمند سازی پلیس جهت امنیت در فضای مجازی

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

امنیت به عنوان یکی از مهمترین پارامتر های ارزیابی یک جامعه شناخته میشود . در راستای ایجاد امنیت نقش پلیس بعنوان متولی نظم و امنیت در جامعه پررنگتر میشود.هدف اصلی در مقاله حاضر ارایه راهکار جهت توانمند سازی پلیس در فضای مجازی می باشد .در این مقاله ضمن بررسی نقش پلیس درتوانمند سازی فضای مجازی با ارایه راهکارهایی جهت جلوگیری از اسیب های فضای مجازی میپردازیم در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان می باشد .حجم نمونه 100 نفر می باشد که برای انتخاب آنها از نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که بین فضای مجازی واسیب های اجتماعی وهچنین وقوع وقوع جرم رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها