تاثیر ونقش سابقه کار، تعداد ونوع مشاغل کاذب درامنیت اجتماعی شهری (مطالعه موردی استان ک وب)

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

اساساً امنیت شهرها بیش از آنکه جنبه عینی و مادی داشته باشد، یک پدیده ادراکی و احساسی است. یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن توده مردم، دولتمردان، زمامداران به وجود آید که ایمنی لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. عوامل مختلفی در پیدایش و ایجاد یا کاهش و از دست رفتن امنیت شهرها تاثیر گذار هستند. یکی از عوامل اصلی محدود کننده و تهدید کننده امنیت اجتماعی به ویژه در کلان شهرها، معضل اشتغال غیررسمی و مشاغل کاذب می باشد . هدف از این مطالعه تاثیر ونقش سابقه کارونوع (شغل) مشاغل کاذب درامنیت اجتماعی شهری(مطالعه موردی استان ک وب) می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ومیدانی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقیقات پیمایشی (زمینه یابی) می باشد. جامعه اماری دراین تحقیق عبارتست از کلیه دستفروشان استان کهگیلویه وبویراحمد که تحت نظارت شهرداری های استان می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده و تعداد 84 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش از روش آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمونهای استنباطی استفاده شده است. ننایج تحقیق نشان می دهد که بین سابقه کار و نوع مشاغل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در استان کهگیلویه وبویراحمد رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها