بررسی ، تأثیر عوامل اجتماعی وفرهنگی موثربربی نظمی های ترافیک شهری و تصادفات رانندگی مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

با گسترش روزافزون زندگی ماشینی و افزایش ترافیک در شهرها و جاده‌ها، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات وسایل نقلیه موتوری افزوده شد. صدمات و خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای، امری مهم و قابل ملاحظه است که در اغلب موارد نادیده گرفته می-شود. استان کهگیلویه و بویراحمد از این اصل مستثنی نبوده است. با آگاهی از این مهم، این پژوهش سعی دارد تا تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر تخلفات و تصادفات رانندگی در استان کهگیلویه و بویراحمد، را بررسی کند. نوعتحقیقکاربردی و روش حاکم بر آن اسنادی‌،پیمایشیو تحلیلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شده و اطلاعات مورد نظر استخراج و پایگاه داده‌ای تحت نرم افزارOffic Exellتهیه شد.جامعه آماری آن کلیه رانندگان اتومبیل 18 سال به بالایی است که دارای گواهینامه رانندگی در استان هستند . با استفاده از آمارهای بدست آمده و فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 368 نفر بدست آمد . از آزمون آلفـا کرونباخ برای پایایی سؤالات استفاده شده است که مقدار آن 71/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین این متغیرها ، سابقه رانندگی با ضریب تعیین025/0- وضریب همبستگی 165/0- ، اعتقاد به لزوم رعایت باضریب تعیین21/0- و، ایمنی خیابانها با ضریب تعیین11/0وضریب همبستگی 219/0، 0 با بروز تخلفات و تصادفات رانندگی رابطه معناداری دارد و این عوامل در بروز تصادفات و تخلفات اثرگذار است .

کلیدواژه‌ها