راهکارهایی برای مشکلات اجتماعی اعتیادوپیشگیری ازمصرف موادمخدر درکشور

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

اعتیاد یک بیماری اصلی، پیش رونده و کشنده است. این عارضه، نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک مادۀ روان گردان یا تأثیر گزار بر ذهن و یا رفتاری که مارا در برابر میل بیش از حد، ناتوان می کند می باشد. اعتیاد به عنوان حالتی که در آن بدن انسان برای انجام فعالیت های عادی خود به یک ماده یا یک رفتار خاص وابسته می شود تعریف شده است. زمانی که که ماده مورد نیاز در اختیار بدن قرار نمی گیرد یا انجام رفتاری که شخص معتاد بدان وابسته شده است امکان پذیر نمی باشد، نتیجه کار بروز علائم خماری یا محرومیت است. اعتیاد را می توان اجبار به انجام کاری تعریف کرد که فرد از پی آمدهای زیانبار آن آگاه است. حتی والدین، همسر و دیگر نزدیکان فرد معتاد به راحتی این واقعیت را که اعتیاد نوعی بیماری است نمی پذیرند. علت این امر آن است که این افراد نیز از لحاظ احساسی درفرایند بیماری فرد معتاد درگیر هستند.جلوگیری از مبتلا شدن افراد به اعتیاد آسان تر از درمان آن است. ضرورت اقدام جدی و کارساز در این خصوص می تواند از خانواده شروع شود.اهداف اصلی شامل شناخت اثر اشتغال ، مسکن ، مزایایی شغلی و خدمات اجتماعی وبهداشت و درمان بر میزان گرایش به جرایم مواد مخدر است.جهت بررسی و مطالعه موارد فوق که در زمینه مطالعات مواد مخدر یک نوآوری محسوب می شوداز صد نفر از زندانیانی که به جرم مواد مخدر دستگیر شده اندبه عنوان جامعه آماری استفاده شده است تا به عنوان مبنایی برای بررسی و مطالعه قرار گیرند.نتایج بدست آمده این موضوع را نشان میدهد که مسائل اقتصادی و دوستان ناباب رابطه معنادار و مثبتی در جهت سوق دادن افراد به سوء مصرف مواد مخدر دارد و همچنین سوء مصرف مواد مخدر رابطه مثبتی با ارتکاب جرم سرقت و سایر جرایم مربوطه را دارد.

کلیدواژه‌ها