توانمند سازی فرهنگ اجتماعی جهت کاهش نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

تقریبا در تمامی جوامع از پدیده امنیت بعنوان متغیر نسبی که همواره در معرض تغییر قرار دارد، نام میبرند. براساس تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی موجود در جوامع، هر روز مردم امنیت را از زوایای مختلفی می سنجند .ودر خصوص نزاع جمعی که در بیشتر مناطق کشور با بافت قبیله ای وعشیره ای دیده میشود وبه دلیل تغییر درسبک زندگی وفرهنگی مردم این مناطق، به مرور به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل گشته است. آنچه در خور توجه است، تعارض نزاع جمعی با مسئله امنیت که جزء جدایی ناپذیر از ناامنی اجتماعی میباشد درنظر گرفته میشود. با توجه افزایش بی رویه نزاع جمعی در استان کهگیلویه وبویراحمد بعنوان اولین معضل اجتماعی از آن نام برده میشود. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده ازروش توصیفی تحلیلی وبکارگیری داده های آماری ومشاهدات مستقیم محقق تاثیر شاخص امنیت در نزاع جمعی دراستان کهگیلویه بویراحمد را بررسی نماید و بر اساس دیدگاه‌های نظری مکاتب و گروهی از جامعه‌شناسان و اندیشمندان در این خصوص را ارائه می‌دهد .یافته‌ها نشان می‌دهند که 1- نزاع جمعی درحال افزایش است.2- بیشتر منازعات جمعی در استان ریشه در اختلافات قومی وقبیله ای داشته است قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها