آسیب های تاثیر پذیر بر نزاعهای دسته جمعی وریشه یابی این معضل اجتماعی

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

در این مقاله علل وعوامل نزاع دسته جمعی دراستان کهگیلویه وبویراحمدرا مورد بررسی قرارداده است . لذا دراین مقاله تاریخچه موضوع ومکاتب ونظریه های مختلف دراین زمینه رابررسی کرده ومحقق به این نتیجه رسیده که میزان نزاعهای جمعی دراستان سیرصعودی داشته وهرساله لطمات جبران ناپذیری برپیکره جامعه درابعاد مختلف واردمیکند . ابعاد مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی سیاسی و ... درشکل گیری نزاع دسته جمعی دراستان مؤثربوده اند .
یافته ها در این بررسی،ازآسیبهای روانی(چون: رقابت منفی،بزرگمنشی،خودبینی،حسادت،توهین،تحقیر،کینه‌توزی،تحریک و وسوسه و...) وآسیبهای فرهنگی- اجتماعی (چون: فقر فرهنگی- دینی،سخن چینی،شایعه‌سازی،تعصب‌کور،بیکاری،مشکلات اقتصادی،نداشتن مهارتهای مقابله‌ای،مغفول ماندن ازفرهنگ امر به معروف ونهی ازمنکر و...) به عنوان مهمترین عوامل و ریشه منازعه دراستان نامبرده شده است..

کلیدواژه‌ها