بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل افزایش جرم در حاشیه شهرهاست.بررسی های نشان داده است که درکنار عوامل بازدارنده ای که حاشیه نشینی ایجاد میکند میتوان از ان به عنوان یک فرصت برای پیشبرد مسایل شهری نیز استفاده کرد.حاشیه نشینی گاه میتواند یک تهدید وگاه یک فرصت باشد.در این مقاله جامعه هدف حاشیه نشین ها و زاغه نشینان حومه شهرها می باشد، برای این منظور از پرونده های دادگستری و مصاحبه با افراد مجرم که در زندان به سر می برند کمک گرفته شده است. نتایج نشان داده است عوامل مؤثر در این گونه رفتارهای شهری، افزایشی بیکاری، کمبود امکانات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، عادت نداشتن به زندگی شهری از عوامل افزایش جرم در این گونه مناطق به حساب می آید. این تحقیق از نوع توصیفی بوده است و سعی بران شده که به همه پیشنهادهای در این زمینه توجه شود.

کلیدواژه‌ها