عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

رشد سریع شهر و شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری در کشور یکی از مشکلات شهرها می باشد. در این مقاله حاشیه نشینی تبعات و معضلات آن بر روی شهریاسوج بررسی شده است تا بتوان با یافتن علل پیدایش این پدیده راه حل مناسب و اجرایی برای آن ارائه کرد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای سعی شده است از تجربیات و نظرات متخصصان و پژوهشگران در ایران و سایرکشورها که سال ها در این زمینه فعالیت داشته اند استفاده گردد. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد که از عوامل مهم حاشیه نشینی شهریاسوج عدم داشتن رضایت از زندگی روستایی و نیز عدم داشتن اطلاعات صحیح از شرایط زندگی درسکونتگاه های غیر رسمی و نیز جاذبه های شهرنشینی و انگیزه های اقتصادی می باشد که موجب گسترش سکونتگاه های غیرمسکونی و حاشیه نشینی گردیده است. در این نوع بافت ها تلاش برای فرار از قانون برای اسکان منجر به بروز فقر در وجوه مختلف زندگی می شود. مهمترین جنبه این مقوله فقر اقتصادی وایجاد مناطق جرم خیز است که بر وضعیت معیشتی ساکنین تأثیر مستقیم می گذارد.

کلیدواژه‌ها