بررسی نقش توسعه پایدار شهری بر امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

بحث امنیت یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان‌ها از آغاز زندگی بوده‌است، امنیت پیوند عمیق با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. هدف اصلی از این مقاله، بررسی نقش توسعه پایدار شهری بر امنیت اجتماعی در بین شهروندان 15 تا 65 ساله شهر یاسوج است. روش تحقیق به صورت پیمایشی است و داده‌ها به صورت میدانی جمع‌آوری شده‌اند. با توجه به ملاحظات نظری و عملی از تکنیک پرسش‌نامه برای جمع-آوری داده‌ها استفاده شده‌است. جامعه آماری شامل افراد 15 تا 65 سال شهر یاسوج است که بر اساس سالنامه آماری 1387، جمعیت افراد 15 تا 65 سال شهر یاسوج 109186نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله، برای تعیین روایی تحقیق، از روایی سازه و برای سنجش میزان پایایی مقیاس‌های اصلی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ امنیت اجتماعی 77/.، توسعه پایدار شهری 75/. است.
نتایج حاکی از آن است که بین توسعه پایدار شهری و امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین دو متغیر تحصیلات و امنیت اجتماعی پاسخگویان تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین جنسیت پاسخگویان و امنیت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین امنیت اجتماعی در میان مردان بیشتر از زنان است. نتایج فرضیه اخیر حاکی از آن است که بین رسانه و امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها