نقش پلیس در پیش‌گیری از ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

در این مقاله به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از قانون‌ها بین المللی و داخلی به بررسی نقش پلیس تخصصی در پیش‌گیری از ارتکاب جرایم کودکان با روی‌کرد عدالت ترمیمی به نام میان‌جی‌گری کیفری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان‌گر ضرورت برخورد متفاوت پلیس با کودکان و نوجوانان ناقض قانون نسبت به بزه‌کاران بزرگسال، به‌کارگیری روی‌کرد افتراقی در مرحله اجرا و پس از آن می‌باشد. ضرورت تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان بزه‌کار از دیگر نتایج این تحقیق به شمار می رود .

کلیدواژه‌ها