نقش ضابطین در تامین عدالت کیفری

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

باتوجه به رویه معمول در اکثر کشورها از جمله ایران، تامین عدالت کیفری بر عهده دستگاه‌ها و مقامات خاص قرار دارد. اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد.
نکته‌ای قابل توجه بند 1 ماده 15 و وجود این ابهام است که آیا " کلیه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط تلقی می شود؟" "آیا این امر به موضوع سلسله مراتب در نیروی انتظامی خلل وارد نمی‌آورد؟" و با توجه به این‌که نیروی انتظامی مرکب از پلیس اداری و قضایی است " آیا تداخل وظایف در رده‌بندی نیروی انتظامی ایجاد نمی‌شود؟" در مقاله حاضر در پی پاسخ‌گویی به سوالات فوق می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها