بحران، از پیش‌گیری تا یادگیری با روی‌کرد کاربردی در سازمان نیروی انتظامی

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

مدیران پیشرو در تلاشند با استفاده از یافته‌های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دست‌آوردهای مدیریت استراتژیک، از امواج خطرناک پیش‌بینی نشده اجتناب کنند. موضوع مدیریت بحران با توجه به درگیری مستمر از نیروی انتظامی با جرایم متفاوتی از قبیل نزاع, خشونت، آشوب و ... به عنوان مصداق‌های بحران برای سازمان نیروی انتظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در مقاله حاضر که به شیوه اسنادی، مطالعه کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از تحقیقات گذشته نگاشته شده است، به صورتی کاربردی ارایه شده است. احتراز از بحران، آمادگی اداره بحران، تشخیص بحران، مهار بحران، رفع بحران و یادگیری از بحران مراحل مختلف مدیریت بحران هستند که در این مقاله بررسی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها