بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به روسپی‌گری

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

مقاله حاضر در پی شناخت عوامل اجتماعی موثر بر پدیده روسپی‌گری، علل تداوم آن با به‌کارگیری روی‌کرد تحلیل محتوی توصیفی پژوهش‌های انجام شده و در دسترس در زمینه روسپی‌گری، به طرح ابعاد اساسی موضوع و پیشنهاداتی چند در این زمینه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها