ارتقاء جایگاه پلیس جامعه محور به روایت SWOT

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

رهیافت پلیس جامعه محور در چند دهه اخیر به عنوان یکی از الگوهای جدی در مسأله حفظ نظم و امنیت مقبولیت عمومی پیدا کرده است. از این رو هدف از این پژوهش، ارتقاء جایگاه پلیس جامعه محور به روایت SWOT و یافتن راهبردهایی در جهت بهبود بخشیدن به جایگاه پلیس جامعه‌محور می‌باشد. نقاط قوت و ضعف از یک سو و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط از سوی دیگر با استفاده از روش دلفی از طریق مقالاتی که در این زمینه ارائه شده است تهیه گردید. در این پژوهش جایگاه پلیس جامعه محور با روش کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از برنامه‌ریزی تعاملی به تهیه ماتریس سوات و انتخاب راهبردها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها