بررسی سیر مهاجرت به شهر یاسوج و تأثیر آن بر آسیب های اجتماعی

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

جمعیت شهر یاسوج در طی دوره زمانی 40 ساله از931 نفر در سال1345 به 103826 نفر در سال 1385 و در سال 1390به حدود 124000 نفر افزایش یافته است. به موازات افزایش جمعیت و با توجه به شکل گیری نامتوازن محلات شهری از جمعیت مهاجر ناهمگون، زمینه های آسیب های اجتماعی نیز رو به افزایش بوده است. آمار نزاع های دسته جمعی در محلات و معابر شهری، سرقتها، مزاحمت های خیابانی، توزیع و مصرف مواد مخدر، قاچاق کالاو... از جمله جرائمی هستند که در این گذر زمانی در حد قابل توجهی افزایش داشته اند. در بررسی های بعمل آمده دردهه 1345 تا 1355 آمار جرم و آسیب های اجتماعی به تعداد انگشت شماری بوده، ولی با افزایش مهاجرت و رشد جمعیت در سال 1389 بطور میانگین تا 200 درصد افزایش پیدا کرده است. این مقاله به بررسی آسیب های اجتماعی و همچنین تحولات جمعیتی در شهر یاسوج می پردازد. هدف اصلی از این پژوهش واکاوی آسیب های اجتماعی در پرتو تحولات جمعیتی در این شهر می باشد. روش بررسی در این تحقیق به صورت اسنادی و بهره گیری از منابع و آمارهای موجود در زمینه اطلاعات جمعیتی، آسیب ها و انحرافات اجتماعی بوده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که شهر یاسوج در دوره زمانی 45 ساله از سال 1345 تاکنون از نظر رشد جمعیت سیر فزاینده ای داشته است که بیشترین سهم این افزایش مربوط به مهاجرت بوده است و در این دوران افزایش جمعیت باعث کجرویهای اجتماعی شده است .

کلیدواژه‌ها