بررسی عوامل مرتبط با گرایش مأمورین نیروی انتظامی به تعصبات قوم-مدارانه و راه‌های پیشگیرانه

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

قوم مداری، نوعی تلقی فرهنگ است که براساس آن اعضای یک قوم ارزش‌ها، هنجارها، شیوه زندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام می‌دانند و براساس دیدگا‌ه‌های قالبی درباره دیگر اقوام و گروه‌ها، اقدام به قضاوت می‌کنند. به همین دلیل، در جوامع چندقومیو قبیله‌ای مثل استان کهگیلویهو بویراحمد، قوم‌مداری یک مانع فرهنگی برای شکل‌گیری وگسترش روابط بین قومی و تعمیم امنیت به شکل فراگیر خواهد بود که آسیب‌های فراوانی را متوجه کارکنان ناجا، از جمله تضعیف روابط سازمانی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌کند.همچنین باعث تشدید روابط تعارضی، تخریب و تضعیف یکدیگر چه در درون سازمان چه در برون سازمان خواهد شد.هدف این پژوهش،بررسی عوامل مرتبط با گرایش مأمورین نیروی انتظامی به تعصبات قوم‌مدارانهاست. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای با استفاده از کتب، مقالات، اسناد و مقالات الکترونیکی انجام شد. پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل بر روی داده و تطبیق آرای گوناگون و ارائه نظرات خود، در نهایت به نتیجه‌گیری خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها