رویکردهای چندمنظوره برای پیشگیری ازتصادفات، جرائم وتخلفات رانندگی دراستان کهگیلویه وبویراحمد

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

سیاست کیفری نتیجه پاسخ‌های کیفری، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی هر کشوری در اولویت قرار دارد. این رویکرد سرکوب‌گرانه در محدوده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد و با ساز‌وکارهای تنبیه‌گرایانه به مبارزه با جرائم می-پردازد.این پژوهش از لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش مطالعه، «توصیفی– تحلیلی» است. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به دو صورت« اسنادی و پیمایشی» انجام پذیرفته است. جامعه آماری تعداد 100 نفر از رانندگان استان است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. در این تحقیق از پرسش‌نامه و با استفاده از نرم‌افزارSPSS و همچنین برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز، از روش انجام پیش‌آزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع شاخص‌های پرسش‌نامه، برابر 738/0 محاسبه شد که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسش‌نامه است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده این است که بین متغیرهای مستقل، تنها بین نگرش پلیس و اعمال قانون توسط پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد و در سطح 99% دارای ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها