بررسی مکان‌یابی پارکینگ در شهر یاسوج از دیدگاه شهروندان و رانندگان

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری است. سطوح مختلف امکانات
پارکینگ میتواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد. تصمیمات نادرست و
مدیریت غیراستاندارد، موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم ترافیکی شهری، صدمه و تخریب محیط
زیست، افزایش در هزینههای ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی میشود. بعد از گذشت
چندین دهه، افزایش اتومبیل، نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه زیاد ساختن
امکانات پارکینگ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مکانیابی پارکینگ را ضروری ساخت. این
مقاله، مدیریت و امکانسنجی مکان مناسب پارکینگ در شهرها را با در نظر گرفتن عرضه و
- تقاضای پارک و عوامل مؤثر بر آنها بررسی میکند. در اینجا دو هدف را دنبال میکنیم: 7
استفاده از تکنولوژی GIS در حل مشکلات پارکینگ شهرها؛ 3 ایجاد استراتژی برای گسترش -
سیستم مدیریت پارکینگ، برای فراهم کردن راهحلهای دائمی برای مشکل پارکینگ. این
تحقیق بر آنالیز جغرافیایی در محیط spss و نظرسنجی استوار است. همچنین ارزیابی الگوهای
دسترسی در منطقه مطالعاتی بر اساس نرم افزار spss ، همراه با ملاحظات تقاضای پارک و
کاربری چندگانه زمین، بررسی میشود. در نهایت، این مکانیابی شامل سه نتیجه اصلی بود:
7 مکانیابی امکانات پارکینگ از مناطق شهری؛ 3 بهبود کارایی زمینهای مورد استفاده - -
پارکینگ از طریق ارزیابی محلها با چند کاربری؛ 9 ارضاء نیازهای دسترسی.

کلیدواژه‌ها