ابزارها و تدابیر نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد در پیشگیری از وقوع جرم منازعه در استان در سال 09

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

انسان ذاتاً موجود اجتماعی و با دیگران در تعامل است. گاهی این تعامل خوشایند و گاهی
ناخوشایند است. درگیریها و نزاعها در روستاها و طوایف میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد
از جمله؛ تعصبات بیجا عدم پایبندی به مسائل اعتقادی، عدم توسعه اجتماعی، قومیتها و
تعاملات نزدیکی که افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم با هم دارند . در این پژوهش برآنیم
با بررسی نقش ابزارها و تدابیر نیروی انتظامی استان کهگیلویه وبویر احمد، در پیشگیری از
وقوع جرم منازعه و همچنین ارائه راهکارهایی برای رفع این معضل بپردازیم. روشهای
پیشگیری از چنین معضل اجتماعیای: آموزش و آگاه ساختن افراد ساکن در مناطق درگیری،
تشکیل کمیتههایی برای رسیدگی به درگیریها و نزاعهای محلی، ارائه خدمات رسانهای در
مناطق محروم میتواند مؤثر باشد . در این تحقیق سعی شد به عوامل مؤثر بر نزاع دستهجمعی
در استان کهگیلویه و بویراحمد بپردازیم. هدف از این پژوهش، بررسی علل نزاع دستهجمعی
در استان و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن است. بنابراین، دادههای مورد نیاز با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته بین ساکنین استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع گردید. سپس دادهها
وارد نرم افراز SPSS شد و برای تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق، از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد بین متغیرهای مستقل، تنها قومگرایی بر
1 ارتباط مثبت و معنیداری دارد. نتایج / نزاع دستهجمعی اثرگذار است و در سطح 19
رگرسیون خطی در ادامه نشان داد، تنها عامل پیشبینیکننده نزاع دستهجمعی در استان
کهگیلویه و بویراحمد، قومگرایی است. بنابراین تنها یک فرضیه این تحقیق مورد تأیید قرار
گردید

کلیدواژه‌ها