تحلیل فضایی امنیت در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

به طور کلی، یکی از ابعاد مرتبط با امنیت محیط‌های شهری، فضا و ساخت و ساز شهری است. یک فضای شهری مناسب، تا حد زیادی تأمین‌کننده امنیت و فضاهای شهری نامناسب، از بین برنده آن و زمینه‌ساز انواع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است. بنابراین در این پژوهش، به بررسی و تحلیل امنیت و عوامل مؤثر در ایجاد ناامنی فضاهای شهری یاسوج پرداخته‌ایم. این فضاها شامل خیابان‌ها، پیاده‌روها، میادین و مراکز تفریحی است. داده‌های پژوهش از دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده‌اند. اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه، با روش تصادفی و با حجم نمونه 360 نفر به دست آمده‌است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که 3/73 درصد از استفاده‌کنندگان فضاهای شهری یاسوج هنگام حضور در این گونه فضاها، به طور متوسط، زیاد و بسیار زیاد احساس ناامنی می-کنند. این احساس ناامنی در فضاهای مختلف متفاوت است. به طوری که خیابان با 5/37 درصد، بالاترین احساس ناامنی را در افراد ایجاد می‌کند. بعد از آن مراکز تفریحی با 30 درصد، پیاده‌روها با 3/23 درصد و میدان با 7/1 در صد قرار دارند.

کلیدواژه‌ها