بررسی امنیت اجتماعی زنان در نواحی مختلف شهر یاسوج

نویسندگان

1 کارشناس و پژوهشگر دفتر تحقیقات فا.ا.ک و ب

2 کارشناسی ارشد روان شناسی جمعی معاونت بهداشت و درمان ف. ا استان ک و ب

چکیده

امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بسیاری از موضوعات دیگر که ممکن است مهم تلقی شود، ضروری‌تر است. در این خصوص، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی امنیت که جامعه را سالم، آرام و مطلوب می‌سازد؛ امنیت اجتماعی زنان است.امنیت و سلامت زنان از نظر سازمان ملل متحد، یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها است؛ زیرا زنان به دلیل شرایط ویژۀ فیزیولوژیک در دروه‌های مختلف زندگی در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در مقایسه با مردان هستند. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش مطالعه، «توصیفی – تحلیلی و مقایسه‌ای» است. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به دو صورت«اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه)» انجام گرفته، حجم نمونه با توجه به جمعیت شهر و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمده است. روایی گویه‌های پرسشنامه توسط تعدای از کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت، همچنین برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز، از روش انجام پیش‌آزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع شاخص‌های پرسشنامه برابر محاسبه شد که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسشنامه است.
طبق آزمون توکی، از لحاظ امنیت زنان در مناطق مختلف شهر یاسوج به غیر از نواحی 2 با 3 و مرکز شهر با پارک‌ها که اختلاف معناداری با هم ندارند، تفاوت معناداری بین میانگین دیگر نواحی شهر یاسوج وجود دارد. در نهایت ناحیۀ دو با میانگین 89/3 بالاترین امتیاز را دارد. مرکز شهر و ناحیۀ چهار به ترتیب با امتیاز 76/2 و 77/2 دارای کمترین میانگین که این نشان از امنیت پایین زنان در این مناطق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها