امنیت و ایمنی درفضاهای شهری با تأکید بر پدافند غیر عامل (مورد شهر یاسوج)

نویسندگان

ندارد

چکیده

توجه به مسأله تامین امنیت در تمامی ابعاد از جمله موارد مهمی است که باید در طراحی محیط مصنوع مدنظر برنامه‌ریزان و طراحان شهر قرار گیرد. طراحی محیط زیست انسان، به طور صحیح و عوامل موثر در ارتقای کیفیت آن به تامین بهداشت جسمی، روحی و انسانی می‌انجامد. ابعاد تامین امنیت فیزیکی را می‌توان با توجه به طراحی مناسب ابعاد کالبدی شهری مورد بررسی قرار داد، فضاهای شهری بخشی از محیط انسان‌ساخت هستند که به دلیل نوع معماری و آرایش مبلمان و پوشش نماو نورپردازی آنها عامل موثری در ناامنی هستند، از سوی دیگر عدم توجه به ایمنی زیرساخت‌های شهری نیز امنیت شهروندان را به خطر خواهد انداخت. در این پژوهش به بررسی امنیت و ایمنی در فضاهای شهری با تاکید بر پدافند غیرعامل مطالعه موردی شهریاسوج، پرداخته شده‌است، این فضاهای شهری شامل خیابانها، معابر، میادین، مراکز تفریحی و تاسیسات و تجهیزات شهری می‌باشد.
روش پژوهش براساس هدف کاربردی، و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نظر از طریق منابع متعدد کتابخانه‌ای، اسنادی و برداشت‌های میدانی گرد‌آوری شده است. ابزار سنجش اطلاعات با استفاده از داده‌های آماری و با استفاده از تکمیل پرسشنامه‌ای است که به عنوان نمونه بین 100نفر از ساکنین شهر یاسوج توزیع و نتایج آن با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان امنیت فضاها و حضور شهروندان با یکدیگر رابطه دو سویه دارند، تامین امنیت در فضاهای شهری، به حضور بیشتر شهروندان در محیط شهری کمک می‌کند وبالطبع حضور شهروندان و ارتباطات اجتماعی نیز باعث افزایش امنیت در فضاهای شهری می‌شود.

کلیدواژه‌ها