تحلیل شاخص‌های مؤثر سرمایۀ اجتماعی بر احساس امنیت در شهر دهدشت با استفاده از تحلیل مسیر

نویسندگان

1 دارد

2 کارشناس و پژوهشگر دفتر تحقیقات فا.ا.ک و ب

چکیده

امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه، از بسیاری موضوعات دیگر که ممکن است مهم تلقی شود، ضروری-تر است. در این خصوص، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که امنیت را ارتقاء می‌بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می‌سازد، سرمایۀ اجتماعی است. در غیاب سرمایۀ اجتماعی مسیر توسعۀ فرهنگی، اقتصادی و امنیتی جامعه با مشکلات گوناگونی روبه‌رو می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی شاخص‌های مؤثر سرمایۀ اجتماعی در احساس امنیت، از دیدگاه شهروندان شهر دهدشت است. روش تحقیق در این پژوهش، از لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش مطالعه، «توصیفی – تحلیلی » است و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، به دو صورت«اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه)» انجام پذیرفته است. حجم نمونه با توجه به جمعیت شهر و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به دست آمده است و روایی گویه‌های پرسشنامه توسط تعدادی از کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و همچنین برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز، از روش انجام پیش‌آزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ، برای مجموع شاخص‌های پرسشنامه، برابر 733/0 محاسبه شد که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسشنامه است. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای انسجام اجتماعی، رفاه اجتماعی، آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب با میزان 233/0، 178/0، 153/0، 130/0 و 114/0 بیشترین تأثیرات را در بالا رفتن میزان احساس امنیت در سطح شهر دهدشت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها