پدافند غیر عامل با رویکرد انتظامی

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر به منظور نشان دادن نقش و اهمیت پدافند غیر عامل و چگونگی استفاده از آن در طول تاریخ جوامع بشری توسط حکام و فرمانرویان کشورهای دنیا برای حفظ و بقاء حکومت خود در برابرخطرات و حوادث طبیعی، مصنوعی و مهمتر از هر چیز تطبیق آن با رویکرد انتظامی می‌باشد که نگارش آن به روش کتابخانه‌ای و مصاحبه با فرماندهان و مدیران نظامی و انتظامی انجام شده است. پدافند غیر عامل در مفهوم کلی یعنی حفظ بقاء و حفاظت در برابر هرگونه تهاجم، بدون استفاده از سلاح و درگیرشدن مستقیم می‌باشد. این موضوع سابقه طولانی در تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان و سایر موجودات زنده دارد و این مسئله در منابع نظامی و علمی موجود، شامل مجموعه اقداماتی است که با انجام آنها بدون استفاده از سلاح و درگیر شدن با دشمن می‌توان از هرگونه ضایعات و خسارات تا حد زیادی جلوگیری کرد و حتی در مواردی به صفر رساند. اما اصلی‌ترین موضوع در پدافند غیرعامل موضوع پیش‌بینی و پیشگیری از بحران می‌‌باشد. یعنی تمامی اقدامات انجام شده برای رسیدن به معنای واقعی پدافند غیرعامل همان ایجاد آمادگی ذهنی و فکری برای مقابله با هرگونه حوادث طبیعی و مصنوعی می‌باشد. مهمترین اقدامات پلیس بر حسب وظیفه شامل مواردی از قبیل: جمعیت‌شناسی، جرم‌شناسی، محیط شناسی، زمان و مکان شناسی، افکار شناسی،کسب اخبار و اطلاعات از نارضایتی‌های مردمی می‌باشد. به تعبیری بهتر می‌توان گفت؛ پدافند غیر عامل با رویکرد انتظامی، یعنی بکارگیری مجموعه اقدامات موصوف که نیازی به جنگ افزار نبوده و مستلزم دانش بشریست که همان روز آمدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها