نویسنده = ������������������������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی نزاع بر شهر یاسوج با ارایه پیشنهادات

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 115-130

مرتضی خلق نیک؛ امیرمحمد ضرغامپوربویراحمدی