نویسنده = ������ ������3�� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب های تاثیر پذیر بر نزاعهای دسته جمعی وریشه یابی این معضل اجتماعی

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 93-108

مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری؛ مژگان خلق نیک3