نویسنده = �������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر امنیت بر کیفیت زندگی مردم درنواحی شهری و روستاهای اطراف(مطالعه مورد: شهرستان دنا )

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 43-54

علی عسکر وحیدی راد؛ صادق نوری کالوس