نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین عوامل فرهنگی وتخلفات راهنمایی و رانندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 69-87

هدایت الله کرمپور؛ مرتضی خلق نیک؛ مژگان خلق نیک


2. بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 23-42

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک؛ هدایت الله کرمپور