نویسنده = ���������� �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 4
1. توانمند سازی پلیس جهت امنیت در فضای مجازی

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 2-22

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک


2. زاغه نشینی مقدمه اسیب های اجتماعی وایجاد ناامنی های اجتماعی (نمونه مورد بررسی شهر یاسوج)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 23-41

سید امیر نظری؛ قربانعلی حیدری منصوراباد؛ سید علی غفاری


3. راهکارهایی برای مشکلات اجتماعی اعتیادوپیشگیری ازمصرف موادمخدر درکشور

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 41-66

مرتضی خلق نیک؛ قربانعلی حیدری منصوراباد


4. بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 23-42

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک؛ هدایت الله کرمپور