نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 9
1. زاغه نشینی مقدمه اسیب های اجتماعی وایجاد ناامنی های اجتماعی (نمونه مورد بررسی شهر یاسوج)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 23-41

سید امیر نظری؛ قربانعلی حیدری منصوراباد؛ سید علی غفاری


2. نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری (مطالعه موردی استان کهگیلویه وبویراحمد)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 89-114

سید علی غفاری؛ سید جواد غفاری؛ قاسم خیراتی


4. آسیب شناسی نزاع دسته جمعی در طوایف استان کهگیلیویه وبویراحمدو راهکاربرای پیشگیری از ان

دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 117-132

سید امیر نظری؛ سید علی غفاری؛ مرتضی خلق نیک


5. بررسی و ارزیابی جرائم(سرقت) در استان کهگیلویه وبویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 17-40

سید علی غفاری؛ محمد زمان شرفیان


7. عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-22

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری


9. آسیب های تاثیر پذیر بر نزاعهای دسته جمعی وریشه یابی این معضل اجتماعی

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 93-108

مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری؛ مژگان خلق نیک3