نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 14
1. توانمند سازی پلیس جهت امنیت در فضای مجازی

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 2-22

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک


2. آسیب های اجتماعی فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 43-67

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک؛ مژگان خلق نیک


3. ارتباط بین عوامل فرهنگی وتخلفات راهنمایی و رانندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 69-87

هدایت الله کرمپور؛ مرتضی خلق نیک؛ مژگان خلق نیک


4. اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی نزاع بر شهر یاسوج با ارایه پیشنهادات

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 115-130

مرتضی خلق نیک؛ امیرمحمد ضرغامپوربویراحمدی


5. تاثیر فضای مجازی وشبکه های زیر مجموعه ان بر از هم پاشیدگی خانواده ها

دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 1-26

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک


7. آسیب شناسی نزاع دسته جمعی در طوایف استان کهگیلیویه وبویراحمدو راهکاربرای پیشگیری از ان

دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 117-132

سید امیر نظری؛ سید علی غفاری؛ مرتضی خلق نیک


8. توانمند سازی فرهنگ اجتماعی جهت کاهش نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-15

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ حسین جانی پور؛ سیدعلی نظری


9. راهکارهایی برای مشکلات اجتماعی اعتیادوپیشگیری ازمصرف موادمخدر درکشور

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 41-66

مرتضی خلق نیک؛ قربانعلی حیدری منصوراباد


11. راهکارهای فرهنگی برای کاهش نزاع جمعی در استان کهگیلویه وبویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 111-126

مرتضی خلق نیک؛ سید امیر نظری


12. عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-22

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری


13. بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 23-42

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک؛ هدایت الله کرمپور


14. آسیب های تاثیر پذیر بر نزاعهای دسته جمعی وریشه یابی این معضل اجتماعی

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 93-108

مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری؛ مژگان خلق نیک3