نویسنده = �������� ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سیستم روشنایی معابر بر تصادفات عابرین پیاده (مطالعه موردی، شهر یاسوج)

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 151-170

علیرضا اسماعیلی؛ سید محمد سادات حسینی؛ اسفندیار تباشیر