نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل اجتماعی مصرف مواد مخدر در بین جوانان طی سالهای 1391-1380

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 85-122

الهام زارع زاده مهریزی؛ زینب افشار