نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 53-84

نسرین مرادی شهباز


4. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد مجرم و غیر مجرم در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 98-130

مریم مختاری؛ نسرین مرادی شهباز