نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل تطبیقی نظم‌گریزی رانندگان زن و مرد در شهر یاسوج

دوره 1394، شماره 18، بهار 1394، صفحه 1-11

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ راضیه امیری


2. بررسی تأثیر آگاهی از قانون بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه: ساکنان 45-18 سال شهر یاسوج)

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 1-22

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانش‌پذیر


4. عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 59-97

مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اصغر میرفردی؛ سیده معصومه حسینی اخگر